Reklamačný poriadok

 

 1. Základné ustanovenia
 2. Spoločnosť BALANCE bio obchodík s. r. o. ako prevádzkovateľ e-shopu balanceobchodik.sk (ďalej „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy sa tento reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok s ktorými je kupujúci povinný sa zoznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci súhlasí so znením reklamačného poriadku uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho.

 

 1. Zodpovednosť za Vady predaného tovaru
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.
 3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.
 4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 7. Ak predajca pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predajca o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predajca zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predajcovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, tz aj tovar prijatý ako dar.

 

 

                

 • Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci je povinný si uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady.
 3. Kupujúci má právo si uplatniť opravu v zmysle zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa podľa § 18 ods. 2 v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na povahu veci. Ak povaha veci neumožňuje si uplatniť právo na opravu na prevádzke predajcu, obráti sa kupujúci na predajcom určenú oprávnenú osobu (autorizovaný servis), ktorá je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom. Pod pojmom „neumožňuje povaha veci“ sa rozumie neumožnenie prevzatia reklamovaného tovaru na predajni (veľká biela technika a pod.), nesúčinnosť pri riešení reklamácie zo strany kupujúceho. Kontakty autorizovaných servisov poskytne kupujúcemu predajca.
 4. Ak si kupujúci uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ( alebo,   určená osoba ) môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predajca ( alebo, určená osoba ) zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu môže zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak určená osoba reklamáciu zamietne, postúpi kupujúci túto na vybavenie predávajúcemu.
 5. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, tzn. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.
 6. Predávajúci, alebo ním určená osoba sú povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.
 8. V prípade uplatnenia reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie, začína zákonná lehota prinúť až faktickým doručením reklamácie.
 9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu.

 

 

 1. Tovar nepodliehajúci záručnej oprave
 2. Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:
 • násilným otváraním, neodborným zásahom;
 • živelnou pohromou;
 • mechanicky;
 • zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok;
 • prevedená riadne a oprávnenou osobou, pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu;
 • značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na tovare v neprimeranom množstve;
 • ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť vád, nebude reklamácia predávajúcim uznaná;
 • strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo
  predajca neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola;
 1. Predajca bod č.6 uplatní pri tovare, kde doba od zakúpenia je dlhšia ako jeden rok. Tento postup je v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch.

 

 1. Spôsob vybavenia reklamácie
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (popr. určená osoba) a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to povaha veci umožní.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 6. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, tzn. právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.
 7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

 

 

 

 1. Všeobecné podmienky reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky, odoslaním formulára alebo osobne v našej prevádzke Balance bio obchodík na ulici Malinovského 1706/12 v Partizánskom, kde je kupujúci povinný reklamovaný tovar doručiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný), resp. kópiu dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Bez tohto dokladu nebude vec prijatá na reklamáciu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
 • je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zdokladovať, že tovar bol kupujúcemu predaný predajcom;
 • vyplnený záručný list, ak bol vystavený;
 • je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.);
 • v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu;

 

 • Alternatívne riešenie sporu
 1. V prípade nesúhlasu kupujúceho so spôsobom vybavenia reklamácie , alebo domnelým porušením jeho práv, ten má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
phone-handsetchevron-downcross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram